Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Tin tức nhà trường

Cập nhật lúc : 10:42 18/10/2018  

Công khai theo Thông tư 36/2018/TT-BGDĐT       UBND QUẬN CẨM LỆ
TRƯỜNG MN HOA NGỌC LAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 198     /QĐ-TrMNHNL

                Cẩm Lệ  ngày  13  tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai quyết toán  ngân sách quý III năm 2018

của trường Mầm non Hoa Ngọc Lan

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA NGỌC LAN

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định thành lập trường số 106/QĐ-GDĐT ngày 5/3/1997 của Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng và quyết định về việc tổ chức lại trường MN Hoa Ngọc Lan số 5296/QĐ-UBND ngày 11 /11/ 2015 của UBND Quận Cẩm Lệ.

Căn cứ thông tư số: 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị Định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý III năm 2018 của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ, cán bộ công

chức viên chức, người lao động  căn cứ Quyết định thi hành./.

 

              

                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  

 

 

                              Trương Thị Thanh Vân

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: MN Hoa Ngọc Lan 

Chương:622

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÝ I, II, III năm 2018

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- ... ngày …/…/… của......)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính:  đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ(khác)

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

A

Tổng số thu

                        -  

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

 

 

 

 

 

1,2

Phí

 

 

 

 

 

 

Thu học phí buổi thứ 2

 

 

 

 

 

 

Thu khác (căn tin, giữ xe…..)

 

 

 

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

 

 

 

 

 

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

 

1,1

Chi sự nghiệp………….

 

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

1,2

Phí

                        -  

             -  

 

 

 

 

Thu học phí buổi thứ 2

 

 

 

 

 

 

Thu khác (căn tin, giữ xe…..)

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

C

Số thu nộp NSNN

 

 

 

 

 

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

 

1,1

Lệ phí

 

 

 

 

 

1,2

Phí

 

 

 

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 2.754.791.783

  

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

 

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

2.754.791.783

 

 

 

 

3,1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  2.578.731.783

 

 

 

 

3,2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

176.060.000

 

 

 

 

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

5

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

 

6

Chi hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

 

 

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

 

 

 

 

 

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

 

 

 

11

Chi Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hòa Phát, ngày       Tháng      Năm 2018

 

 

 

 

Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Thanh Vân 

 

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 240

Chưa có bình luận nào cho bài viết này