Năm học 2017 - 2018

Đăng nhập

Tin tức nhà trường

Công khai kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018
Thực hiện công văn số 681/UBND-PNV ngày 16/5/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động sự nghiệp giáo dục. Ngày 29/5/2018 Hội đồng sư phạm nhà trường đã tiến hành đánh giá phân loại hân loại công chức, viên chức và người lao ...