In trang

Thông báo Kết quả tuyển sinh đến thời điểm ngày 20/8 và thời gian tựu trường, Năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 01:46 22/08/2018

Thông báo Kết quả tuyển sinh đến thời điểm ngày 20/8 và thời gian tựu trường, Năm học 2018-2019

<p align="center"><strong>TH&Ocirc;NG B&Aacute;O</strong></p><p align="center"><strong>Kết quả tuyển sinh đến thời điểm ng&agrave;y 20/8 v&agrave; thời gian tựu trường </strong></p><p align="center"><strong>Năm học &nbsp;2018-2019</strong></p><p>Thực hiện Quyết định số 3266/QĐ-UBND ng&agrave;y 31/7/2018 của Chủ tịch UBNDTPĐN về việc ban h&agrave;nh Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với gi&aacute;o dục mầm non, gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng v&agrave; gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n; căn cứ v&agrave;o kết quả thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019, Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan th&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;c nội dung cụ thể như sau:</p><p><strong>1. Kết quả tuyển sinh năm học 2018-2019 t&iacute;nh đến thời điểm ng&agrave;y 20/8/2018</strong></p><p><strong>- Cơ sở 1- 69 L&ecirc; Trọng Tấn </strong></p><p>+ Trẻ sinh năm 2013 (mẫu gi&aacute;o Lớn): đ&atilde; thu nhận 39/ 43 <strong>(Thiếu 04 trẻ)</strong></p><p>+ Nh&oacute;m 24-36 th&aacute;ng (Sinh T01/2016 đến T8/2016): đ&atilde; thu nhận 25/25</p><p>+ Nh&oacute;m 18- 24 th&aacute;ng (Sinh T9/2016 đến T3/2017): đ&atilde; thu nhận 20/20 <strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>- Cơ sở 2- 620 T&ocirc;n Đản </strong></p><p>+ Trẻ sinh năm 2014 (mẫu gi&aacute;o Nhỡ)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : đ&atilde; thu nhận 57/65 <strong>(Thiếu 08 trẻ)</strong></p><p>+ Trẻ sinh năm 2015 (Mẫu gi&aacute;o B&eacute;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : đ&atilde; thu nhận 23/23 <strong></strong></p><p><strong>- Cơ sở 3- 1092 Trường Chinh </strong></p><p>+ Trẻ sinh năm 2013 (mẫu gi&aacute;o Lớn)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : đ&atilde; thu nhận 08/10 <strong>(Thiếu 02 trẻ)</strong></p><p>+ Trẻ sinh năm 2014 (mẫu gi&aacute;o Nhỡ)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : đ&atilde; thu nhận 05/11 <strong>(Thiếu 06 trẻ)</strong></p><p>+ Trẻ sinh năm 2015 (mẫu gi&aacute;o B&eacute;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : đ&atilde; thu nhận 09/25 <strong>(Thiếu 16 trẻ)</strong></p><p>Nh&agrave; trường tiếp tục thu nhận hồ sơ c&aacute;c độ tuổi c&ograve;n thiếu để đảm bảo số lượng theo kế hoạch tuyển sinh.</p><p><strong>2. Thời gian tựu trường v&agrave; khai giảng năm học 2018-2019</strong></p><p>- Ng&agrave;y tựu trường: L&uacute;c 7h30 Thứ bảy ng&agrave;y 01/9/2018. Phụ huynh cho trẻ tập trung tại lớp theo c&aacute;c cơ sở.</p><p>- Nghỉ lễ 2/9: Học sinh nghỉ lễ ng&agrave;y 02 ng&agrave;y (ng&agrave;y 2/9 v&agrave; nghỉ b&ugrave; ng&agrave;y 3/9). Đến ng&agrave;y 4/9 (thứ ba) học sinh đi học lại b&igrave;nh thường.</p><p>- Ng&agrave;y 05/9/2018 (Thứ tư ): Đ&uacute;ng v&agrave;o l&uacute;c 7h15, nh&agrave; trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2018-2019 tại cơ sở 2 (620 T&ocirc;n Đản). Sau Lễ khai giảng học sinh học về lớp v&agrave; ở lại b&aacute;n tr&uacute;.</p><p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả tuyển sinh v&agrave; thời gian tựu trường năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan./.<strong> </strong></p><p align="center"><strong>HIỆU TRƯỞNG</strong></p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Đ&atilde; k&yacute;)</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trương Thị Thanh V&acirc;n</strong></p>