Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục

Công tác bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử
Thực hiện theo Công văn số 1739/SGDDT-CNTT-KT&KĐ ngày 01/6/2015 và Công văn số 372/PGDDT-CNTT ngày 03/6/2015 về việc phát động cuộc thi “Thiết kế ...