Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Đội ngũ CBGVNV

Đội ngũ CBGVNV Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, năm học 2018-2019
Tổng số đội ngũ CBGVNV của trường năm học 2018-2019: 47 người. Trong đó:CBQL: 03 Giáo vên: 31; Nhân viên: 13